About the Agile category

Agigle là một triết lý và một phương pháp để phát triển và quản lý dự án 1 cách linh hoạt, nhanh chóng và hiệu quả.

Agile được ra đời vào năm 2001 khi 17 nhà phát triển phần mềm ký tên vào Tuyên ngôn Agile (Agile Manifesto), trong đó khẳng định các giá trị cốt lõi và nguyên tắc của Agile. Agile bao gồm nhiều mô hình khác nhau, như Scrum, Kanban, Extreme Programming, Lean Startup, Design Thinking… Mỗi mô hình có những đặc điểm và ứng dụng riêng biệt, nhưng đều chung một tinh thần là tập trung vào con người, sự hợp tác, sự thích nghi và sự liên tục.

Agile không chỉ được ứng dụng trong lĩnh vực phát triển phần mềm, mà còn được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác như quản lý doanh nghiệp, marketing, công nghệ… Agile giúp các tổ chức và cá nhân đáp ứng nhanh chóng và linh hoạt với sự thay đổi của thị trường và khách hàng, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mang lại giá trị cao cho người dùng. Agile cũng thúc đẩy sự sáng tạo, học hỏi và cải tiến liên tục của các cá nhân và nhóm làm việc. Agile đã trở thành xu hướng quản lý dự án và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số hiện nay.

Tham khảo thêm ở các bài viết sau: