About the Database category

Thảo luận và chia sẻ kiến thức về việc xây dựng Cơ sở dữ liệu, Phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp. Hiểu và đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu.