About the Draft topic category

Danh mục là nơi người dùng thực hiện “tạo mới” và " lưu bản nháp" bài viết của mình trước khi thực hiện publish chúng.

Sau khi click vào nút “new topic” làm theo hướng dẫn để chuyển sang chế độ lưu bản nháp bài viết.

Bạn có thể truy cập danh mục Draft topic để tiếp tục hoàn thiện bài viết của mình và chọn xuất bản bài viết sau khi hoàn thiện.

Giới thiệu về tính năng tạo bản nháp bài viết trước khi publish