About the Meta category

Chia sẻ và thảo luận về mọi chủ đề bạn quan tâm và có ích cho thành viên của cộng đồng Business Lab.

:fire: Tuyên bố về “An toàn nội dung số”
Chúng tôi sẽ thực hiện ngăn chặn các chủ đề mang tính chất công kích cá nhân, các chủ đề vi phạm pháp luật liên quan tới: Thuần phong mỹ tục, chính trị, tôn giáo…

Hãy cho chúng tôi biết và gắn cờ :triangular_flag_on_post: các bài viết gây ảnh hướng tới chất lượng cộng đồng
Trân trọng!