About the OKRs category

Kiến thức nền tảng và những câu chuyện ứng dụng OKRs thành công trong doanh nghiệp. Giúp tổ chức của bạn làm rõ điều chúng ta mong muốn và cách đo lường sự tiến bộ.

Một bộ OKRs bao gồm một Mục tiêu và 3-5 Kết quả then chốt.

  • Mục tiêu là một mô tả định tính về những gì bạn muốn đạt được, ngắn gọn, truyền cảm hứng và có thời hạn.
  • Kết quả then chốt là những con số định lượng để bạn có thể đo lường tiến trình hướng tới Mục tiêu, phải cụ thể, có thời hạn, quyết liệt nhưng thực tế.

Bạn có thể theo dõi tỷ lệ hoàn thành của Mục tiêu bằng cách cập nhật Kết quả then chốt theo chu kỳ tuần, tháng, quý, năm

OKRs được duy trì từ cấp cao nhất trong tổ chức đến từng cá nhân, tạo ra mối liên kết giữa các tầng mục tiêu tác động lên nhau và giúp mọi người có chung một chí hướng. OKRs không chỉ được ứng dụng trong lĩnh vực phát triển phần mềm, mà còn được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác như quản lý doanh nghiệp, marketing, công nghệ…

Đọc thêm các tài liệu tham khảo: