Poe ứng dụng chatbot với trí tuệ nhân tạo do Quora phát triển

Một số khả năng của Poe

Nguồn tham khảo:

  • Giới thiều về ứng dụng Poe, bởi CEO Quora Adam D’Angelo [1]
  • Thông báo về giai đoạn thử nghiệm Poe, bởi CEO Quora Adam D’Angelo [2]

  1. https://quorablog.quora.com/Poe-1 ↩︎

  2. https://www.quora.com/profile/Adam-DAngelo/Poe-beta-test-starting ↩︎