✍️Recap Workshop “OKRs trong quản trị dự án và vận hành doanh nghiệp”

✅ 2 tiếng ngắn ngủi quá là khó để gọn gói và gửi đến mọi người trọn vẹn các ứng dụng của phương pháp quản trị Objecitve & Key Results, KPIs… Dưới đây là một số highlight gửi đến mọi người.

1/ Quản trị bằng mục tiêu (MBO) & mối liênquan với OKR, KPI

MBO (Management by Objectives) được Peter Drucker giới thiệu và phát triển vào những năm 1950 và 1960. Ý tưởng của MBO là tập trung vào việc thiết lập các mục tiêu rõ ràng và cụ thể cho từng cá nhân và phân khoa trong tổ chức, sau đó đánh giá hiệu suất dựa trên việc đạt được các mục tiêu đó.

Từ đây các phương pháp như KPIs, OKR hay Balanced Scorecard… ra đời để hỗ trợ cho quá trình vận hành MBO.

2/ Phân biệt PI, KPIs và OKRs.

  • Performance Indicator (PI) là một hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất của một hoạt động, quy trình hoặc dự án.

  • Key Performance Indicator (KPI) cũng là một loại PI, nhưng nó là các chỉ số đo lường quan trọng nhất liên quan trực tiếp đến kết quả của dự án, mục tiêu của doanh nghiệp.

  • OKR: Hệ thống mục tiêu và các kết quả trọng yếu để biến chiến lược đã đề ra thành các kế hoạch hành động cụ thể.

OKR và KPIs có thể sử dụng song song với nhau để trở thành công cụ mạnh mẽ, hiệu quả cho doanh nghiệp.

Ví dụ, mô hình đồng bộ hóa mục tiêu và KPIs: Mô hình này sử dụng OKRs để đặt các mục tiêu chung cho toàn bộ tổ chức và sử dụng KPIs để đo lường hiệu suất của các mục tiêu đó.

Ví dụ, nếu mục tiêu chung của công ty là tăng doanh thu, các KPIs có thể bao gồm doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc mọi người có được quá trình vận hành hiệu quả cho công việc của mình.

Nguồn: Mr. Hồ Đông Thụ
- Founder học viện Thinkdemy